Nawigacja

Kuchnia i stołówka Realizowane programy, promocja zdrowia Oświadczenie w sprawie żywienia w ZSP7 wydane po lekturze tzw.raportu Sprawozdania z dotychczasowych przetargów Wyniki kontroli Kącik zdrowia

Żywienie w ZSP7

Oświadczenie w sprawie żywienia w ZSP7 wydane po lekturze tzw.raportu

W odpowiedzi na dystrybuowany przez kilku rodziców Przedszkola nr 64 we Wrocławiu tzw. raport dotyczący m. in. rzekomych nieprawidłowości w organizacji żywienia, procedurach zakupowych, niegospodarności oraz nieodpłatnego korzystania przez pracowników z produktów żywnościowych - przygotowałam dokument, w którym staram się przybliżyć specyfikę zagadnień poruszonych przez wspomnianych i umożliwić  zrozumienie błędnych, nierzetelnych podstaw, na których oparli swój tzw. raport.

            Oświadczenie Dyrektora ZSP nr 7 we Wrocławiu na temat planowania i organizacji żywienia w placówce.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWIENIA, SYSTEM HACCP.

W rezultacie podjętych przeze mnie i pracowników ZSP7 działań w placówce został wdrożony i jest od trzech lat realizowany System HACCP. System ten zawiera  szereg bardzo rygorystycznych wymogów związanych z bezpiecznym dla zdrowia dzieci przygotowywaniem posiłków. Konieczne dla uzyskania certyfikatu HACCP jest również odbycie przez pracowników specjalistycznych szkoleń ( średnio dwa razy w roku, ostatnie w listopadzie i grudniu 2013r.) Certyfikat  Systemu HACCP nie jest przyznany raz na zawsze. Odnawiamy go co roku. Utrzymanie jakości na stałym bardzo dobrym poziomie musi być  gwarantowane i podlega nieustannym kontrolom realizowanym przede wszystkim przez Wojewódzką  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz audytora systemu HACCP. W ramach realizowanego nadzoru także kontrole przeprowadzane przeze mnie i moich zastępców.

       Podlegamy ocenie spełniania obowiązujących  przepisów dla zapewnienia  bezpieczeństwa  żywności i żywienia oraz materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dysponujemy oceną jadłospisów dekadowych po analizie dokonanej przez Powiatową Państwową Inspekcję Sanitarną z dnia 24.05.2013 r. Inspektor PPIS stwierdził, że jadłospis jest urozmaicony, uwzględnia produkty z różnych grup. Ułożony jest w oparciu o zasady racjonalnego żywienia.

W kuchni pobierane i przechowywane  są próbki żywności. Osobą odpowiedzialną za pobieranie i przechowywanie próbek wszystkich potraw wchodzących w skład posiłków jest szef kuchni. Zgodnie z obowiązującymi procedurami próbki pobierane są czystymi, uprzednio wyparzonymi przyrządami metalowymi, w ilościach 150 g. Na szczelnie zamkniętym naczyniu szklanym umieszcza się etykietę określającą zawartość , datę i godzinę przygotowywania potrawy oraz imię nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która pobrała próbkę. Próbki przechowywane są 72 godziny w wydzielonym, oznakowanym urządzeniu chłodniczym ustawionym w kuchni. Nie przygotowujemy produktów złej jakości, a nasze potrawy  zawsze powstają tylko ze świeżych produktów. W razie jakichkolwiek wątpliwości można sięgnąć do próbki w ciągu wspomnianych 72 godzin. Dostawy środków spożywczych do ZSP7 odbywają się specjalistycznymi środkami transportu posiadającymi decyzję zatwierdzenia wydane przez PPIS. Jest to jeden z warunków stawianych oferentom, dostawcom. W dokumentacji placówki odnośnie żywienia znajdują się dokumenty umożliwiające identyfikację dostawców, tj. faktury zakupu środków spożywczych, HDI dla mięsa, jaj spożywczych oraz ryb.

Działalność kuchni, jadalni, magazynów oparta jest na ściśle określonych procedurach, ich przestrzeganie jest obligatoryjne, podlega kontroli, świadczy o bezpieczeństwie przygotowywanej w naszej placówce żywności. Tymczasem piszący raport nie zapoznali się z tymi procedurami, dlatego wysuwają lekkomyślne, sprzeczne z nimi żądania oraz szafują pomówieniami. Informowałam o procedurach systemu  na spotkaniu  z przedstawicielami obu rad rodziców w listopadzie 2013r.

GOSPODARKA FINANSAMI PLACÓWKI I REALIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE.

Plan finansowy 2013r. i 2014r. zatwierdzony przez organ prowadzący przewidywał finansowanie żywienia w szkole i przedszkolu. W ramach posiadanych środków jest realizowany zakup  żywności. Wydatki te są co miesiąc kontrolowane sprawozdaniem finansowym do organu prowadzącego placówki. Nie może się zdarzyć i nie zdarzyło się, aby powstała jakakolwiek niezgodność czy przekroczenie planu finansowego. Finansowanie zakupów środków żywności realizowane jest poprzez środki pochodzące z dotacji miasta, natomiast wpłaty rodziców odprowadzane są na rachunek samorządowy.  Łączna wartość środków przeznaczonych na żywienie w roku budżetowym przekracza 14 tysięcy Euro, co obliguje placówkę do ogłoszenia przetargów na dostawę żywności. Zasadniczym celem zamówienia publicznego jest zapewnienie dostaw środków żywnościowych, uwzględniając przede wszystkim obowiązujące przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych oraz pulę środków określoną w planie finansowym placówki, jadłospisy. Zakupy detaliczne, jednostkowe, jakimi zajmujemy się w gospodarowaniu finansami domowymi,  znacząco różnią się od tych, których dokonujemy w wyniku postępowania przetargowego.  Oferent ma obowiązek zapewnić określony produkt, którego jakość i zgodność podlega systematycznej kontroli (każdorazowo regulują to zapisy umowy). Musi zapewnić także przechowywanie w odpowiednich warunkach, specjalistyczny transport, wszystko to potwierdzone stosownymi pozwoleniami jednostek odpowiadających za bezpieczeństwo żywności (PPIS) dołączonymi do dokumentów oferty przetargowej. Wszelkie koszty transportu, wydania towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu do siedziby zamawiającego ponosi oferent, który zobowiązuje się także do wyładowania zamówionego towaru oraz wniesienia i zeskładowania go w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Oferent podlega również ściśle określonym rygorom okresu i czasu dostaw (każdorazowo regulują to zapisy umowy).  Zamawiający musi uwzględnić spełnienie przez oferenta wszystkich powyższych warunków. Porównanie do tzw. ceny rynkowej funkcjonującej na targowisku, w delikatesach lub hipermarkecie jest mylące i przedstawia subiektywny, zafałszowany obraz realiów zakupów w trybie przetargowym.  Zakupy detaliczne nie uwzględniają wszystkich warunków wymaganych przepisami żywienia zbiorowego. W tym kontekście porównywanie przykładowo ceny detalicznej kilograma papryki w promocji oferowanej przez dany sklep do ceny kilograma papryki skalkulowanego przez oferenta w procedurze przetargowej jest błędem, ma walor jedynie demagogiczny. Należy zauważyć, że oferent zobowiązany jest dostarczać dany produkt w zaoferowanej cenie przez dłuższy okres czasu (12 miesięcy), niezależnie od sezonu, zmian cen żywności, kosztów transportu etc. Z tych przyczyn dostawca kalkuluje w ofercie wszystkie te warunki i okoliczności. Zamawiający  w postępowaniu przetargowym dokonuje wyboru oferty spośród ofert, które zostały złożone i spełniają wszystkie formalne warunki. Nie ma jakiegokolwiek wpływu na cenę poszczególnych produktów, ilość złożonych ofert.  Może jedynie ofertę przyjąć i zawrzeć umowę lub ofertę odrzucić,  jednak tylko w przypadku, gdy możliwość taką przewidują przepisy prawa zamówień publicznych. W przypadku odrzucenia oferty, która spełnia warunki podane w zamówieniu, zamawiający naraża się na sankcje, w szczególności natury finansowej.  Przy przetargu nieograniczonym nie można odrzucić złożonej, spełniającej wymogi formalne oferty tylko dlatego, że nikt inny do przetargu nie przystąpił. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem. Tymczasem uważają je za słuszne autorzy raportu. Przetarg nieograniczony nie jest konkursem ofert. Podstawowym parametrem oceny oferty jest cena. W każdym postępowaniu funkcjonował następujący przelicznik zacytowany z SIWZ:

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami:

Cena (Kc)Û 100%

2. Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca

najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego

postępowania.

3. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

Kc(x) =100x Cmin podzielona przez C(x)

gdzie:

Kc(x)¾ ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,

CMIN¾ cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach,

C(x)¾ cena zawarta w ofercie „x”.

4. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT;

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP).

6. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

 

 Aby oferta podlegała rozstrzygnięciu firmy przystępujące do przetargu muszą spełnić też inne warunki: termin, jakość, warunki przechowywania i dostawy, doświadczenie etc. Zamawiający nie odnosi się i nie kwestionuje kalkulacji cen jednostkowych produktów zaoferowanych w przetargu, zwłaszcza jeśli mieszczą się w szacunkowych wartościach całości zamówienia. Kwestie składów produktów, jakości są unormowane i zabezpieczone umowami podpisywanymi z oferentami po zakończeniu postępowania przetargowego. Do niniejszego oświadczenia dołączam ogłoszenie i SIWZ z ostatniego przetargu. Pozostałe są do wglądu na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych.

Szacowaniem przetargów  na rok szkolny 2013/2014 w  sierpniu 2013r. zajmowali się pracownicy ZSP 7, intendent oraz główna księgowa, która odpowiedzialna była za planowanie pieniędzy na żywienie w 2013 i 2014r. Planowanie odbywało się w oparciu o zakupy poczynione w roku budżetowym 2012. Liczba dzieci żywionych w placówce jest z roku na rok większa. Rodzice deklarują żywienie w placówce dopiero we wrześniu. Postępowania odbyły się w sierpniu. Dlatego przy szacowaniu kwot przetargu pracownicy brali pod uwagę zwiększającą się ilość żywionych dzieci. Często ceny użyte przez nich do szacowania były niższe od tych zaproponowanych przez dostawców w jednych pozycjach, natomiast w innych dostawcy proponowali wyższe. Natomiast sumarycznie kwoty przyjęte podczas planowania mieściły się w wartościach określonych w planie finansowym. Przygotowanie postępowania przetargowego oraz przeprowadzenie oceny i wybór ofert zostały zlecone wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.

Pełna dokumentacja dotycząca zamówień publicznych była ogłaszana w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminach wskazanych w ustawie o zamówieniach publicznych oraz ogłaszana na stronie internetowej ZSP7.

 

Ocena postępowania przetargowego tylko i wyłącznie na podstawie załącznika nr 1 SIWZ  jest nierzetelna i skutkuje błędnymi wnioskami. Jednym ze składników ogłaszanej oferty jest wzór umowy, która będzie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Jednak rodzice przedszkola, pisząc swój raport pominęli szereg istotnych elementów, kluczowych dla postępowań przetargowych i zawartych na ich podstawie umów, pomimo że została im udostępniona kompletna dokumentacja. W efekcie, poprzez niezrozumienie, nierzetelność i fragmentaryczność przeprowadzonej analizy dokumentów wyprowadzili fałszywe wnioski, dopuścili się przekłamań i insynuacji ze szkodą dla ZSP 7 i jej pracowników. Dodatkowo piszący swój raport wyprowadzili swoje wnioski w sytuacji, kiedy umowy zawarte z dostawcami są na etapie realizacji, nie zostały zakończone, nie jest znany ich ostateczny kształt, zakres, wynik finansowy.

Treść zawartych z dostawcami umów wyraźnie świadczy o dołożeniu szczególnej staranności w zabezpieczeniu interesów placówki i rodziców. Potwierdzają to przytoczone poniżej fragmenty zawartych z dostawcami umów. Każda z nich zawiera następujące postanowienia.

§ 2

 

 1. Określone ilości w ofercie są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, czego strony nie uznają  za odstąpienie od umowy.
 2. Strony dopuszczają możliwość zamiany asortymentu w przypadku, gdy produkt nie będzie spełnił wymagań Zamawiającego, na produkt tożsamy spełniający wymagania,
  w cenie określonej w ofercie Wykonawcy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto.
 4.  Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta.

 

Wskazane powyżej zapisy umów wyraźnie zabezpieczają interes prawny Zamawiającego, wynikający ze specyfiki prowadzonej działalności, a także z hipotetycznych sytuacji, które mogą się wydarzyć. Jednocześnie nakładają na dostawcę szereg dodatkowych, nieujętych w SIWZ zobowiązań.

Kwoty zawarte w umowach to  według  § 4 ust.1 Maksymalna wartość zamówienia, co oznacza, że może być niższa. Dodatkowo § 4 ust. 6 każdej umowy przewiduje,  że Obniżenie cen jednostkowych netto przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zawierane przez ZSP 7 umowy z dostawcami umożliwiają ich modyfikację. Także w zakresie wprowadzenia zmian rodzajów dostarczanych produktów, np. na wniosek rodziców. Informacja o takiej możliwości modyfikacji jadłospisu została rodzicom przekazana 4 listopada 2013 r. podczas spotkania z przedstawicielami Rad Rodziców szkoły i przedszkola. Wówczas ustalono też zwiększenie w diecie dzieci ilości warzyw i owoców nieprzetworzonych oraz ryb. Postanowiono o wycofaniu niektórych artykułów. Obecni na spotkaniu rodzice zapoznali się także z dokumentami kontroli kuchni i żywienia, wynikami próbkowania pokarmów i wody. Zmiany były znaczące, na tyle, że wymagały zorganizowanego dodatkowego, w lutym 2014r., przetargu na dostawę owoców i warzyw w związku ze zwiększeniem podawania ich dzieciom.

Ponadto rodzice zostali poinformowani o możliwości zgłaszania oczekiwanych zmian i postulatów w powyższym zakresie, jak również o możliwości udziału i pomocy w planowaniu jadłospisów. W najbliższym czasie w związku ze zmianą diety jest przygotowywane zamówienie na dostawę ryb z uwagi na wyczerpanie kwoty umowy. Zaprosiłam rodziców do udziału w opracowaniu odnośnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W umowach odnajdujemy informacje na temat konieczności dostarczania przez dostawców produktów, które zostaną zaakceptowane przez intendenta i osoby przygotowujące posiłki. Jest to bardzo istotne obwarowanie, z którego często intendent korzysta przy odbiorze produktów.

 

JAKOŚĆ ASORTYMENTU, zabezpieczają poniższe zapisy umów i obowiązujące przepisy, które jednocześnie określają procedurę kontroli jakości artykułów.

 

§ 6

 

 1. Dostarczone artykuły muszą charakteryzować się bieżącą przydatnością do spożycia.
 2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia, zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go równocześnie do odbioru niezdatnego do spożycia asortymentu i wymiany go na zdatny do spożycia.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezdatny asortyment na nowy w terminie do 2 godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Zapisy § 3 ust od 2 do 5 stosuje się.
 4. Wykonawca oświadcza ze wszelkie artykuły, których jest producentem lub dostawcą, wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami prawa polskiego i europejskiego, a warunki produkcji oraz surowce przewidziane do przetworzenia, spełniają wymogi nakazane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Działalność gospodarcza, prowadzona przez Wykonawcę, a która dotyczy świadczenia przedmiotowych dostaw, jest prowadzona z zachowaniem warunków i wymogów szczegółowo określonych w:

 

 1. ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 2. ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 3. ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;
 4. USTAWIE Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.).

 

W organizacji żywienia dochowujemy wszelkiej staranności. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i procedur.

 

Według piszących raport kuchnia przygotowuje mało wartościowe posiłki. Natomiast według opinii kontrolerów Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, audytorów Systemu HACCP oraz intendenta dieta jest dobrze zbilansowana,  zróżnicowana i prawidłowa dla dzieci w wieku 3-12 lat (arkusze kontroli z marca 2013r. oraz maja 2013r.)

Intendent oraz pracownicy kuchni systematycznie potwierdzają, że w jadłospisach są rzeczywiste dane o podawanych potrawach. Dodatkowo na życzenie rodziców w grudniu intendent uszczegółowił jadłospisy o dane dotyczące gatunków mięs i ryb, owoców. Autorzy raportu odnieśli się do pojedynczego przypadku, kiedy gatunek ryby został błędnie opisany przez dostawcę. Aktualnie intendent zwrócił się do dostawcy o skorygowanie tego błędu pisarskiego.

 

W minionym tygodniu zwróciłam się do PPIS z prośbą dotyczącą przeprowadzenia ponownej kontroli żywienia w placówce. Podobnie poprosiłam o kontrolę audytora Systemu HACCP.

Prośba o przeprowadzenie kontroli ma na celu aktualizację opinii w sprawie prawidłowości procedur, bezpieczeństwa żywienia i diety wykazanych w kontrolach przeprowadzonych w marcu i maju 2013r.

 

Piszący raport sformułowali też zarzut dotyczący zakupu za małych gramatur. Natomiast w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajduje się wyraźny zapis uzasadniający taką praktykę w placówce:

 

Gramatury opakowań, podane w ramach określonych asortymentów, są wartościami

oczekiwanymi – ze względu na brak powierzchni magazynowej i możliwości składowania

produktów w opakowaniach hurtowych.

     ZSP 7 nie posiada wielkogabarytowych, przemysłowych chłodni i magazynów, dlatego musi dostosowywać gramatury nabywanych artykułów do posiadanych możliwości lokalowych i technicznych. Dbałość o gramatury produktów adekwatne do posiadanych możliwości przechowywania ma także istotny wpływ na zagwarantowanie bezpieczeństwa żywienia.

Rodzice piszący raport sformułowali też zarzuty odnośnie organizacji przetargów.

W ZSP 7 zamówienia publiczne realizowane są zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dodatkowo ZSP7 w celu zagwarantowania prawidłowości procedur przetargowych korzysta z pomocy wyspecjalizowanego w dziedzinie zamówień publicznych podmiotu oraz konsultacji radców prawnych Urzędu Miasta Wrocławia.

Każdorazowo w przypadku ogłoszenia o zamówieniu publicznym pełna informacja jest zawsze zamieszczana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej ZSP7. Procedury przyjęte w postępowaniu przetargowym były zgodne z prawem o zamówieniach publicznych. Uczestnicy postępowania nie kwestionowali prawidłowości realizowanych przez ZSP 7 zamówień i dokonywanych rozstrzygnięć. Również organy właściwe w sprawach zamówień  publicznych, jak Urząd Zamówień Publicznych nie zgłaszały w powyższym zakresie uwag, zastrzeżeń, czy zaleceń. Insynuacje odnośnie nieprawidłowości organizacji postępowań przetargowych przez placówkę są nieuprawnione.

KONIECZNE SPROSTOWANIA DO NIEPRAWDZIWYCH TREŚCI PODAWANYCH PRZEZ RODZICÓW PISZĄCYCH RAPORT:

 

-Nie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na montaż urządzeń do filtrowania wody, ponieważ rekomendowany przez rodziców dostawca usługi nie zgłosił się do nas ze stosownymi wynikami badań i pozwoleniem Sanepidu wymaganym dla tego typu urządzeń w placówkach oświatowych ze zbiorowym żywieniem - taki był  warunek podjęcia współpracy z firmą, ustalenia na spotkaniu z przedstawicielami obu rad rodziców.

-Tarte buraczki nie posiadają w składzie octu – co zarzucają piszący raport.

-Miód pochodzi z krajów Unii Europejskiej i spoza krajów Unii jest zgodny z polskimi normami, ponadto wbrew temu, co piszą autorzy raportu, posiada wartości odżywcze i skład identyczny jak miód lipowy ogólnie dostępny w sprzedaży, przykładowo w delikatesach Piotr i Paweł  -  białko 0,3 g. na 100g. produktu, węglowodany 79,5g. na 100 g. produktu, tłuszcze 0g. na 100g. Insynuacje odnośnie złego składu i jakości produktów używanych do sporządzania posiłków są nieuprawnione.

- W ZSP7, w dziale finansowym dokonuje się systematycznego, bieżącego przeglądu realizacji umów podpisanych po postępowaniu przetargowym, ceny dostarczanych produktów są zgodne z podpisaną umową, zdarzają się ceny niższe produktów, co jest zagwarantowane stosownymi zapisami umów z dostawcami, piszący zarzucają, że nie ma takich sytuacji.

-Piszący raport opierają się na rocznym wymiarze realizacji umów i w konsekwencji dokonują nierzetelnych porównań, ponieważ okres realizacji tych umów jeszcze się nie skończył i nie zrealizowano wszystkich umów, a nawet zawierane są kolejne w związku ze zwiększeniem od listopada w diecie dzieci owoców i warzyw a także ryb. Przykładowo obecnie szacowana jest wartość przetargu na ryby, który w skali roku może osiągnąć ok. 18 tysięcy, a nie 7 tysięcy.  Jednocześnie zwiększenie wartości zakupów rodzajów produktów postulowanych przez rodziców potwierdza fakt zmian w jadłospisach wprowadzanych w placówce. Z innych produktów rezygnujemy, zgodnie z ustaleniami z listopada. Zaakceptowane przez rodziców i intendenta zmiany zostały zrealizowane zgodnie z  podpisanymi umowami.

- Składy zup – podane przez autorów w raporcie są niepełne, ponieważ zapoznali się oni i korzystali z dokumentacji finansowej tylko w odniesieniu do przedszkola. Natomiast kuchnia jest w ZSP7 jedna, dysponuje jednym kotłem, ale korzysta ze składników pochodzących z faktur zarówno szkoły jak i przedszkola. Gdyby autorzy zechcieli zapoznać się z pełną dokumentacją lub poinformowali o celu, do którego potrzebne im są dane, otrzymaliby komplet dokumentów i informacji, w efekcie uniknęliby ewidentnych przekłamań.

- Podane przez piszących raport wzmianki o rzekomej niechęci kierownictwa i pracowników szkoły i przedszkola do  otwartych, szczerych rozmów są krzywdzące i mają charakter insynuacji. Jednoznacznie świadczą o złej woli rodziców piszących raport. Kierownictwo i pracownicy ZSP 7 są przychylni i otwarci na postulaty zmian zgłaszanych przez rodziców, nawet tych organizacyjnie trudnych, rodzących szereg dodatkowych obowiązków. Wszyscy rodzice mają zagwarantowany dostęp do pracowników ZSP 7, potrzebnych informacji i danych oraz dokumentacji, a także wszelkiej pomocy. Te standardy są stałe i nie może zmienić tego nawet kilka osób, które postanowiły wykorzystać pozyskane informacje w sposób szkalujący placówkę i jej pracowników.

 

WYJAŚNIENIE POMÓWIEŃ

     Z uwagi na fakt, że piszący raport  zawarli w jego treści i podali do publicznej wiadomości informacje, że w ramach zbiorowego żywienia w ZSP 7 ma miejsce:

 

-produkcja pierogów nie dla dzieci a na wynos dla nauczycieli,

-pracownikom kuchni nie zależy na gotowaniu smacznych posiłków i zastosowano w treści  cytat z czyjejś - bez podania imienia, nazwiska, funkcji czy chociażby stanowiska- wypowiedzi,

zwrócę się do autorów raportu z formalnym zapytaniem o wyjaśnienie tej sytuacji, podanie podstaw tych zarzutów.

PODSUMOWANIE

Autorzy dokumentu zawierającego nierzetelne dane i pomówienia przekazali swój raport do Departamentu Edukacji oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Konsekwencją przekazanego raportu będzie kontrola przeprowadzona przez oba organy, która zweryfikuje prawdziwość przekazanych przez tych rodziców informacji. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez powyższe instytucje, w związku z raportem, będą powszechnie dostępne i poinformuję o nich na stronie internetowej ZSP7.

Zarówno ja jak i pracownicy ZSP 7 będziemy nadal dokładać starań, aby jakość świadczonej przez nas usługi była na jak najwyższym poziomie.

Autorzy raportu zadali sobie trud w przeanalizowaniu danych i opracowaniu dokumentu, który nie wnosi nic konstruktywnego. Przeciwnie zmierza do zdestabilizowania i szkalowania funkcjonującej placówki. Niestety, piszący raport posłużyli się w przekazywanych treściach także insynuacjami, pomówieniami, szkalującymi dobre imię ZSP 7 i jego pracowników.

 Pragnę podkreślić, że nie dano mi możliwości zapoznania się z raportem przed jego upublicznieniem, abym mogła się do niego odnieść, wykazać elementy, które odbiegają od praktyki żywienia w placówce, czy też są wprost fałszywe.  Dopytywałam  osoby, przeglądające faktury zakupowe przedszkola o konstruowane wnioski i przemyślenia. Nie uzyskałam żadnych odpowiedzi, jedynie ogólnikowe zapewnienia, że przegląd i analiza dokumentów ma służyć placówce i pomóc pracownikom w planowaniu żywienia. W rezultacie piszący raport skoncentrowali się na destabilizacji pracy w placówce, na nierzetelnej interpretacji danych i pominęli istotne fakty niewygodne dla tez, którym raport został podporządkowany. Czuję się oszukana przez autorów wspomnianego raportu.

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu

 mgr Izabela Wojtycka

W załączeniu:

Załączniki:

1. Oświadczenie Elżbiety Pająk intendentki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu.

2. Odniesienie się do danych zawartych w raporcie pana Tomasza Bukały specjalisty zajmującego się organizacją postępowań przetargowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu.

3. Oferta przetargowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  z  postępowania przetargowego rozstrzygniętego w lutym 2014r. (pozostałe dostępne z stronach Biuletynu Zamówień Publicznych).

 

Załącznik nr 1

 Odniesienie się do  informacji zawartych w tzw. RAPORCIE

                       

Produkty wykorzystywane w żywieniu dzieci w ZSP-7 zastąpione lub wycofane od miesiąca listopada 2014

         

 

Decyzja o wycofaniu bądź ewentualnym zastąpieniu produktów wykorzystywanych w żywieniu dzieci została podjęta po

wcześniejszych 

   

 

konsultacjach z rodzicami w dniu 04.11.2013r oraz dokonanych przez Panią Dyrektor Izabelę Wojtycką w miesiącach XI-XII 2013r

kontroli stanów 

   

 

magazynowych produktów zakupionych i znajdujących się w magazynie stołówki.

             

 

Wycofano z zakupów:

                       

Słodycze:

                       

baton zbożowy

                       

biszkopty

                       

bułka słodka z serem

                     

 

ciastka kruche MIX

Inne:

                       

groszek ptysiowy

                       

herbata EKOLAND

                       

jogurt owocowy

                       

ketchup

                       

przyprawa MAGII

                       

majonez

                       

mleczko smakowe

                       

parówki

                       

pierogi leniwe garmażerka

                     

 

kopytka garmażerka

                       

kluski śląskie  garmażerka

                     

 

płatki czekoladowe śniadaniowe

                     

 

płatki miodowe śniadaniowe

                     

 

PUDDING ZOTT

                       

ser biały mielony

                       

ser topiony

                       

serek waniliowy z owocami

                     

 

SORBOWIT syrop

                       

śmietana w proszku śnieżka

                     

 

twaróg sernikowy

                       

kinder kanapka

                       

ACTIMEL-napój mleczy

                     

 

koncentrat barszczu czerwonego

                     

 

przetwory warzywne z dodatkiem octu

                   

 

zupy w proszku: żurek, barszcz biały, barszcz czerwony

                 

 

                         

wprowadzono  lub zastąpiono wycofane produkty

 

                 

 

                         

przyprawa bazylia

                       

bułka grahamka- zwiększono częstotliwość podawania

                   

 

bułka orkiszowa

                       

chleb orkiszowy

                       

chleb graham- zwiększono częstotliwość podawania

                   

 

chleb wieloziarnisty - zwiększono częstotliwość podawania

                 

 

chleb razowy - zwiększono częstotliwość podawania

                   

 

cykoria świeża

                       

herbata rumiankowa

                       

jogurt naturalny do picia

                       

kasza jaglana

                       

kasza pęczak

                       

kminek

                       

mąka żytnia

                       

morele suszone

                       

otręby pszenne

                       

rodzynki sułtańskie

                       

ryż brązowy

                       

sezamki naturalne

                       

wafelki ryżowe HIPP

                       

powidła śliwkowe niskosłodzone

                     

 

lubczyk

                       

migdały płatki

                       

pestki  dyni

                       

słonecznik łuskany

                       

tymianek

                       

ziarna sezamu

                       

bazylia świeża 

                       

herbata ziołowa z melisą

                       

korzeń imbiru

                       

maślanka naturalna

                       

soczewica

                       

soja

                       

makaron z pełnego ziarna

                       

parówki zostały zastąpione wędliną

                     

 

zwiększono częstotliwość wydawania owoców : jabłka, gruszki, banany, pomarańcze, mandarynki, kiwi

           

 

                         
                         

Produkty słodkie były podawane jako drugie śniadanie oraz jako dodatki do posiłków w związku ze zmianą diety a także życzeniem rodziców

   

 

zostały zastąpione:  owocami, talarkami ryżowymi, suszonymi owocami, ziarnami dyni słonecznika i sezamu, deserami przyrządzonymi  

     

 

na bazie kaszy jęczmiennej , jaglanej, kaszy manny, ryżu; napojami mlecznymi przygotowywanymi na bazie jogurtów naturalnych maślanki oraz sera białego

 

półtłustego z dodatkiem owoców.

                     

 

                         

Przetwory warzywne w słoikach z dodatkiem octu zostały zastąpione przetworami konserwowanymi solą .

         

 

Wycofane przyprawy z glutaminianem sodu zostały zastąpione przyprawami ziołowymi (bazylia ,lubczyk, tymianek, pieprz, papryka, kminek,  pieprz ziołowy)

   

 

 

                       

Przygotowywane zupy w proszku, koncentracie  typu:

                   

 

 - barszcz biały, żurek zostały zastąpione naturalnym zakwasem

                 

 

 - barszcz czerwony koncentrat zastąpiono burakami gotowanymi

                 

 

Koncentrat barszczu czerwonego jednorazowo został zakupiony w miesiącu grudniu .

             

 

                         

Herbaty EKOLAND oraz syropy owocowe  zostały zastąpione herbatkami ziołowymi, napojem miodowo-cytrynowym

       

 

                         

Majonez został zastąpiony jogurtem naturalnym i śmietaną

                 

 

                         

Płatki śniadaniowe czekoladowe, miodowe zostały zastąpione : płatkami owsianymi, płatkami jęczmiennymi, kaszą manną , płatkami ryżowymi

   

 

lanymi kluskami, zacierką , płatkami kukurydzianymi.

                   

 

                         

 Została zmieniona częstotliwość podawania dań rybnych w dekadzie z jednego na dwa od miesiąca listopada.

         

 

 

 

 

 

                       

Oświadczenie

                       

 

 

 

 

                       

Odnosząc się do wykazanych w raporcie zarzutów wobec mojej pracy  chciałabym oświadczyć, że  mam odpowiednie kwalifikacje do  wykonywania

 

 

zakresu swoich obowiązków.

                       

Swoją wiedzę poszerzam na bieżąco uczestnicząc w szkoleniach dotyczących  żywienia dzieci i związanych z istniejącym w naszej placówce Systemem HACCP.

 

Informacje uzyskane na tego typu szkoleniach systematycznie przekazuje swoim współpracownikom i wspólnie staramy się je  wdrażać i stosować.

 

 

Odnośnie  mało wartościowych posiłków, a szczególnie zarzuty, iż zupy gotowane są głownie na wodzie  chciałabym podkreślić , że analiza dokonana

 

 

przez państwa nie uwzględniła faktu, iż zupy gotowane są w jednym kotle dla przedszkola i szkoły.

           

 

W związku  z powyższym składniki na zupę uwzględniały wystarczającą ilość produktów aby ugotować wartościowy posiłek tj.

       

 

                         

Rosół z lanym ciastem z dnia 17.01.2014

                     

 

antrykot  0,6kg przedszkole

                       

antrykot 1,90kg szkoła

                       

porcje rosołowe 2 kg, szkoła

                       

włoszczyzna paski mrożona 1,89kg, przedszkole

                   

 

włoszczyzna paski mrożona 2,5kg , szkoła

                     

 

100g naci pietruszki i kopru , przedszkole

                     

 

200g naci pietruszki i kopru, szkoła

                     

 

20 jaj i jeden kg mąki na lane ciasto, przedszkole

                   

 

30 jaj i 2kg  mąki, szkoła

                       
                         

Zupa selerowa z zacierką z dnia 21.01.2014

                     

 

włoszczyzna paski mrożona 1,8kg-przedszkole

                   

 

włoszczyzna paski mrożona 2,5kg- szkoła

                     

 

Maślanka 3l- przedszkole

                       

natka pietruszki 100g-przeszkole

                     

 

natka pietruszki  i koperki 200g-szkoła

                     

 

seler korzenny 5kg- szkoła

                       

6 jaj i jeden kilogram mąki na zacierką-przedszkole

                   

 

25 jaj - szkoła

                       

1kg mąki -szkoła

                       

lubczyk 1szt -szkoła

                       

porcja rosołowa 2,2kg -szkoła

                       
                         

Krupnik z kaszą jaglana z dnia 29.01.2014

                     

 

włoszczyzna w paski mrożona 1,25kg-przedszkole

                   

 

włoszczyzna paski mrożona 2,5kg-szkoła

                     

 

masło 1 kostka - przedszkole

                       

kości schabowe 2,4kg-szkoła

                       

po 100g naci pietruszki i kopru-przedszkole

                     

 

po 100g naci pietruszki i kopru -szkoła

                     

 

kasza jaglana 0,4kg- przedszkole

                       

kasza jaglana 1,60kg-szkoła

                       

kasza jęczmienna 0,8kg- przedszkole

                     

 

bazylia 1szt-szkoła

                       

lubczyk 1szt-szkoła

                       

ziemniaki późne 10kg-szkoła

                       
                                                                                             

 

 

 

 

Rozpisane jadłospisy  dla dzieci z przedszkola P64 w dniach

                 

 

               17.01.2014, 21.01.2014, 29.01.2014

                   

 

                       

 

p-64/17.01.2014

                   

 

                       

 

śniadanie I

                     

 

pieczywo mieszane, masło, pasta z jaj, sera żółtego i rzodkiewki

               

 

płatki owsiane na mleku

                   

 

herbata z cytryną

                   

 

                       

 

śniadanie II

                     

 

rosół z lanym ciastem

                   

 

ryż zapiekany z jabłkami

                   

 

napój miodowo-cytrynowy

                   

 

                       

 

obiad

                     

 

filet z mintaja w panierce

                   

 

ziemniaki z masłem i koperkiem

                   

 

surówka z kapusty pekińskiej

                   

 

herbata rumiankowa

                   

 

                       

 

l.p.

nazwa posiłku

dzieci

personel

razem ilość osób

wartość  w  zł

stawka na jedną osobę

razem kalorie

kalorie na 1 osobę

     

 

1

 I  śniadanie

90

0

90

99,23

1,1

30002

333

     

 

2

II  śniadanie

90

0

90

152,79

1,7

20130

224

     

 

3

obiad

83

4

87

372,02

4,28

44157

508

     

 

         

624,04

7,08

94289

1065

     

 

 

 

 

                     

 

I śniadanie

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

bułka weka krojona

4

0,966

szt

2183

3,86

 

       

 

2

chleb razowy słonecznikowy krojony

1

1,806

szt

1233

1,81

 

       

 

3

chleb  słonecznikowy krojony

5

2,09

szt

4463

10,45

 

       

 

4

cukier

1

3,5833

kg

3392

3,58

 

       

 

5

cytryna

0,35

4,5

kg

83

1,58

 

       

 

6

jaja kurze całe 50g

35

0,33

szt

1993

11,55

 

       

 

7

masło ekstra szczerców 200g

4

4,2

szt

4134

16,8

 

       

 

8

mleko zaw.2,0% tłuszczu

20

1,55

l

7990

31

 

       

 

9

płatki owsiane górskie 500g

2

2,1

szt

3315

4,2

 

       

 

10

rzodkiewka 100g

3

1,47

szt

33

4,41

 

       

 

11

ser gołda

0,47

17,899

kg

1153

8,52

 

       

 

12

szczypiorek 100g

1

1,47

szt

30

1,47

 

       

 

                       

 

śniadanie II

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

antrykot

0,6

16,9917

kg

796

10,2

 

       

 

2

cukier waniliowy

4

0,8

szt

0

3,2

 

       

 

3

cynamon

1

1,2

szt

0

1,2

 

       

 

4

cytryna

0,4

4,5

kg

95

1,8

 

       

 

5

jabłko

6

1,8

kg

2091

10,8

 

       

 

6

jaja kurze całe 50g

20

0,33

szt

1139

6,6

 

       

 

7

koper zielony 100g

0,5

1,05

szt

22

0,53

 

       

 

8

mąka tortowa TYP 450

1

1,8

kg

2975

1,8

 

       

 

9

miód naturalny 400g

4

7,4769

szt

4338

29,91

 

       

 

10

mleko karton 3,2%

3

2,4

szt

1479

7,2

 

       

 

11

pietruszka natka 100g

2

0,95

szt

102

1,9

 

       

 

12

ryż brązowy 400g

5

3,5

szt

5933

17,5

 

       

 

13

śmietana 12% 400g

3

2,3

szt

347

6,9

 

       

 

14

włoszczyzna paski 2500g

0,75

23

szt

813

17,25

 

       

 

15

woda mineralna 1,5l

24

1,5

szt

0

36

 

       

 

                       

 

obiad

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

ananas w puszcze 580g

9

4,8194

szt

0

43,37

 

       

 

2

cukier

1

3,5

kg

3392

3,5

 

       

 

3

filer z mintaja w panierce 4,95kg

1,5

91,77

szt

3,54

137,66

 

 

     

 

4

herbata rumiankowa

5

3,5

szt

0

17,5

 

       

 

5

kapusta pekińska

6

1,5

kg

1785

9

 

       

 

6

kiwi 100g

91

0,6

szt

3094

54,6

 

       

 

7

koper zielony 100g

2

1,05

szt

88

2,1

 

       

 

8

kukurydza konserwowa 340g

9

3,9

szt

2310

35,1

 

       

 

9

masło ekstra szczerców 200g

1

4,2

szt

1034

4,2

 

       

 

10

olej kujawski uniwersalny 1l

1,5

6,9248

szt

11475

10,39

 

       

 

11

oliwa z oliwek 1l

0,25

32

szt

1913

8

 

       

 

12

pestki z dyni 100g

5

4,2

szt

2431

21

 

       

 

13

śmietana 12% 400g

2

2,3

szt

231

4,6

 

       

 

14

ziemniaki późne

25

0,84

kg

1275

21

 

       

 

15

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                       

 

p-64/21.01.2014

                   

 

                       

 

śniadanie I

                     

 

pieczywo mieszane, masło, pasta z jaj, sera żółtego, rzodkiewki, szczypioru

             

 

płatki owsiane na mleku

                   

 

herbata z cytryną

                   

 

                       

 

śniadanie II

                     

 

zupa selerowa z zacierką

                   

 

chleb z masłem, pasta z tuńczyka i ogórka kiszonego

                 

 

herbata rumiankowa, banan ½ szt.

                   

 

                     

 

Obiad

                     

 

gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym

                   

 

ziemniaki

                     

 

kompot wieloowocowy

                   

 

pomarańcza

                     

 

                       

 

l.p.

nazwa posiłku

dzieci

personel

razem ilość osób

wartość  w  zł

stawka na jedną osobę

razem kalorie

kalorie na 1 osobę

     

 

1

 I  śniadanie

78

0

78

82,82

1,06

26795

344

     

 

2

II  śniadanie

78

0

78

158,67

2,03

20563

264

     

 

3

obiad

73

6

79

315,98

4

45314

574

     

 

         

557,47

7,09

92672

1182

     

 

                       

 

I śniadanie

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

chleb orkiszowy krojony

3

1,806

szt

3698

5,42

 

       

 

2

chleb razowy słonecznikowy

4

1,806

szt

4930

7,22

 

       

 

3

cukier

1

3,5

kg

3392

3,5

 

       

 

4

cytryna

0,25

4,5

kg

60

1,13

 

       

 

5

jaja

25

0,33

szt

1424

8,25

 

       

 

6

masło ekstra szczerców 200g

4

4,2

szt

4134

16,8

 

       

 

7

mleko 2% tłuszczy

15

1,55

l

5993

23,25

 

       

 

8

płatki owsiane górskie 500g

1

2,1

szt

1658

2,1

 

       

 

9

rzodkiewka  100g

2

1,47

szt

22

2,94

 

       

 

10

ser gołda

0,6

17,8999

kg

1454

10,74

 

       

 

11

szczypiorek 100g

1

1,47

szt

30

1,47

 

       

 

12

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                       

 

śniadanie II

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

banan

7

4,2

kg

4403

29,4

 

       

 

2

chleb baltonowski

5

1,34444

szt

5495

6,72

 

       

 

3

cukier

0,5

3,5833

kg

1696

1,79

 

       

 

4

herbata rumiankowa

4

3,5

szt

0

14

 

       

 

5

jaja kurze 50g

6

0,3299

szt

342

1,98

 

       

 

6

masło ekstra szczerców 200g

1

4,2

szt

1034

4,2

 

       

 

7

maślanka naturalna 1l

3

2,9

szt

765

8,7

 

       

 

8

mąka tortowa typ 450

1

1,8

kg

2975

1,8

 

       

 

9

ogórek kiszony

1

3

kg

102

3

 

       

 

10

pietruszka natka 100g

1

0,95

szt

51

0,95

 

       

 

11

tuńczyk w sosie własnym 170g

12

5,74

szt

2887

68,88

 

       

 

12

włoszczyzna paski 2500g

0,75

23

szt

813

17,25

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

obiad

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

bazylia 10g

1

1,3667

szt

0

1,37

 

       

 

2

bułka tarta

1

1,5752

szt

1543

1,58

 

       

 

3

cukier

1

3,5833

szt

3392

3,58

 

 

     

 

4

jaja kurze 50g

15

0,33

szt

854

4,95

 

       

 

5

kapusta biała

2

0,9504

kg

544

1,9

 

       

 

6

karczek b/k

1,3

13,9851

kg

2210

18,18

 

       

 

7

karczek b/k

2,6

15,9929

kg

4420

41,58

 

       

 

8

koncentrat pomidorowy  30% (200g)

4

2,8

szt

734

11,2

 

       

 

9

koper zielony 100g

1

1,05

szt

44

1,05

 

       

 

10

majeranek 8g

1

1,1

szt

0

1,1

 

       

 

11

masło ekstra szczerców 200g

1

4,2

szt

1034

4,2

 

       

 

12

mieszanka kompotowa 2,5kg

1,75

69

szt

2343

120,75

 

       

 

13

olej kujawski 1 l, uniwesalny

1

6,9248

l

7650

6,92

 

       

 

14

papryka mielona

1

1,3

szt

0

1,3

 

       

 

15

pieprz czarny mielony 20g

1

1,2

szt

0

1,2

 

       

 

16

pomarańcza

10

4,8

kg

3,06

48

 

       

 

17

ryż w saszetkach 400g

7

2

szt

8306

14

 

       

 

18

woda mineralna 1,5l

12

1,5

szt

0

18

 

       

 

19

ziemniaki późne

18

0,84

kg

9180

15,12

 

 

     

 

                       

 

                       

 

                       

 

p-64/29.01.2014

                   

 

                       

 

śniadanie I

                     

 

pieczywo mieszane, masło, twarożek, rzodkiewka, szczypior

               

 

zacierka na mleku

                   

 

herbata 

                     

 

                       

 

śniadanie II

                     

 

krupnik z kaszą jaglaną

                   

 

sałatka owocowa, sezamki

                   

 

herbata miętowa

                   

 

                       

 

obiad

                     

 

udko z kurczaka pieczone

                   

 

ziemniaki z masłem i koperkiem

                   

 

kompot wieloowocowy

                   

 

surówka z kapusty pekińskiej

                   

 

                       

 

l.p.

nazwa posiłku

dzieci

personel

razem ilość osób

wartość  w  zł

stawka na jedną osobę

razem kalorie

kalorie na 1 osobę

     

 

1

 I  śniadanie

71

0

71

112,3

1,58

28877

407

     

 

2

II  śniadanie

71

0

71

111,23

1,57

15195

214

     

 

3

obiad

70

4

74

297,29

4,02

39217

530

     

 

         

520,82

7,17

83289

1151

     

 

                       

 

I śniadanie

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

chleb orkiszowy krojony

2

1,806

szt

2465

3,61

 

       

 

2

chleb słonecznikowy krojony

5

1,8057

szt

6163

9,03

 

       

 

3

herbata indyjska 80g

1

1,4

szt

0

1,4

 

       

 

4

jaja kurze całe 50g

7

0,33

szt

399

2,31

 

       

 

5

korzeń imbiru

0,25

24

kg

0

6

 

       

 

6

masło szczerców 200g

4

4,2

szt

4134

16,8

 

       

 

7

maślanka naturalna 1l

1

2,9

szt

255

2,9

 

       

 

8

mąka tortowa typ 450

1

1,8

szt

2975

1,8

 

       

 

9

mleko 2%

15

1,55

l

5993

23,25

 

       

 

10

rzodkiewka 100g

2

1,47

szt

22

2,94

 

       

 

11

ser biały

4,5

8,9

kg

6426

40,05

 

       

 

12

szczypior 100g

1,5

1,47

szt

45

2,21

 

       

 

                       

 

śniadanie II

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

banan

7

4,2

kg

4403

29,4

 

       

 

2

cukier

0,5

3,5

kg

1696

1,75

 

       

 

3

herbata miętowa 20g

4

1,2

szt

0

4,8

 

       

 

4

kasza jaglana 400g

1

3,8333

szt

295

3,83

 

       

 

5

kasz jęczmienna 400g

2

1,3

szt

590

2,6

 

       

 

6

koper zielony

1

1,05

szt

44

1,05

 

       

 

7

mandarynki

1,5

4,5

szy

434

6,75

 

       

 

8

masło szczerców 200g

1

4,2

szt

1034

4,2

 

       

 

9

pietruszka natka 100g

1

0,95

szt

51

0,95

 

       

 

10

sezamki naturalne 30g

36

0,9

szt

4865

32,4

 

       

 

11

winogrona

2

6

kg

1241

12

 

       

 

12

włoszczyzna paski 2500g

0,5

23

szt

542

11,5

 

       

 

13

 

 

 

 

 

 

 

       

 

14

 

 

 

 

 

 

 

       

 

15

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                       

 

obiad

                     

 

l.p.

nazwa produktu

ilość

cena

j.m.

suma kcal

wartość

 

       

 

1

cukier

1

3,5

kg

3392

3,5

 

       

 

2

czosnek granulowany 20g

3

1,2

szt

0

3,6

 

       

 

3

jogurt naturalny 150g

12

1,1

szt

1142

13,2

 

 

     

 

4

kapusta pekińska

6

1,5

kg

1785

9

 

 

     

 

5

koper zielony 100g

1

1,05

szt

44

1,05

 

 

     

 

6

kukurydza konserwowa 340g

9

3,9

szt

2310

35,1

 

 

     

 

7

marchew

2

1,056

kg

425

2,11

 

       

 

8

marchew

0,5

1,05

kg

106

0,53

 

       

 

9

masło szczerców 200g

1

4,2

szt

1034

4,2

 

       

 

10

mieszanka kompotowa 2,5kg

1,5

69

szt

2008

103,5

 

       

 

11

pieprz czarny mielony 20g

1

1,2

szt

0

1,2

 

       

 

12

sól

1

1,3

kg

0

1,3

 

       

 

13

udko z kurczaka

13

7,9907

kg

17791

103,88

 

       

 

14

ziemniaki

18

0,84

kg

9180

15,12

 

 

     

 

15

 

 

 

 

 

 

 

       

 

16

 

 

 

 

 

 

 

       

 

17

 

 

 

 

 

 

 

       

 

18

 

 

 

 

 

 

 

       

 

19

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                       

 

 

 

Wnioski wysuwane przez państwa odnośnie tego iż posiłki w naszej szkole są gorszej jakości od tych podawanych więźniom są dla nas bardzo krzywdzące. 

Staramy się zapewnić naszym podopiecznym wartościowe,  smaczne i zadawalające posiłki dostosowane do diety żywieniowej dzieci . Uwagi państwa
dotyczące żywienia dzieci brane są również pod uwagę i staramy się je w miarę możliwości wdrażać na bieżąco.
Korzystamy także z opinii dzieci oraz pracowników ZSP-7 odnośnie spożywanych przez nich posiłków . 
Jadłospisy sporządzane są w oparciu o normy zgodne z zasadami racjonalnego żywienia dzieci.


Zarzut odnośnie mrożonych warzyw uważam za bezpodstawny, iż w okresie zimowym warzywa świeże nie mają w pełni zaspokających wartości odżywczych.
Mieszanki kompotowe mrożone używane w naszej kuchni są bardzo wysokiej jakości , w związku z tym ich cena nie jest niska w porównaniu z  cenami produktów
 jakościowo gorszych. Dostarczane są w przezroczystych opakowaniach i jestem w stanie ocenić jakość każdego owocu.

Od miesiąca listopada2013r zgodnie z zaleceniami Pani Dyrektor Izabeli Wojtyckiej, staramy się usuwać produkty o małej wartości odżywczej

 

 i zastępować je bardziej zdrowymi i wartościowymi produktami.

                 

 

 

 

 

Personel kuchni nie przechodzi obojętnie tak jak to państwo określili cyt. „ Pracownikom kuchni nie zależy na tym czy dzieci to zjedzą ……..” do spożywanych posiłków tylko stara się zachęcać je do spożywania posiłków poprzez przygotowywanie smacznych potraw ,zdrowych i kolorowych surówek, oraz estetycznego podania posiłku na talerzu.

               

 

                     

Zarzuty wystosowane przez Państwa wobec  mojej pracy, uważam za niepodstawne i krzywdzące.

         
                       

Z poważaniem

                     

Elżbieta Pająk- intendent ZSP7

                     
                                                                       

 

Załącznik nr 2

Opinia w sprawie tzw. raportu przygotowanego przez Radę Rodziców przedszkola

Chcąc ustosunkować się do tez tzw. „raportu”, dotyczącego  udzielonych zamówień publicznych z zakresu dostaw artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP nr 7, należy stwierdzić, że dokument ten opracowany jest nierzetelnie, a podniesione w nim twierdzenia są wewnętrznie sprzeczne, sporządzone w oderwaniu od istniejących ram prawnych, regulujących kwestie udzielania zamówień publicznych, jak również lekceważące otoczenie prawne i gospodarcze w jakim działa ZSP nr 7 we Wrocławiu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że zawarte w nim stwierdzenia, cyt. „wątpliwości, co do sposobu rzetelności i uczciwości przeprowadzenia przetargu” zawierają nieuzasadnione insynuacje wobec pracowników i kierownictwa ZSP nr 7, co w kontekście opublikowania całego „dokumentu” na blogu internetowym oraz jego dystrybucji wśród innych osób zaangażowanych w życie placówki ma charakter nadużycia i nadaje się do rozpatrzenia z zarzutem naruszenia dóbr osobistych, a w szczególności, godności oraz dobrego imienia.

Odnosząc się do kwestii cyt. z raportu „rażąco zawyżonych cen”, „limitów maksymalnych cen”, „akceptacji niekorzystnych cenowo warunków”, „renegocjacji cen” oraz innych twierdzeń, które w świetle tematyki zamówień publicznych naruszają obowiązującą w tym zakresie ustawę z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, stwierdzić należy:

 1. Cały „raport” został sporządzony w oparciu o błędne przekonanie, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do ZSP nr 7 mają charakter przetargu prywatnego, gdzie Zamawiający w sposób swobodny i dowolny kształtuje wymagania wobec Wykonawców oraz warunki, na jakich będzie procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadził, jak i też później realizował jego wykonanie.
 2. Wysunięta teza, że cyt. z raportu: „w przypadku zamówień do stołówki mówimy o ilościach hurtowych, za które należałoby oczekiwać rabatów” jest myląca i oparta na błędnych przesłankach.

Przede wszystkim ilości towarów nabywane od Wykonawców są określone w wielkościach rocznych. Oznacza to, że „najdroższa” grupa asortymentowa, jaką są artykuły ogólnospożywcze opiewa na kwotę 56 000 zł. rocznie, czyli w trakcie roku szkolnego z tej grupy asortymentowej nabywane są zakupy na sumę ok. 5 600 zł miesięcznie. Trudno, zatem przy tej wielkości zamówień mówić o ilościach hurtowych, na jakie powołują się sporządzający „raport”, stąd też i zapewne brak potencjalnie dużej grupy Wykonawców chętnych do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu. Wysunięty przez autorów raportu wniosek, iż powinno się odrzucić ofertę tylko z powodu tego, że została złożona przez jednego oferenta jest absurdalny i nie mający odzwierciedlenia w przepisach ustawy Pzp, które jasno określają w jakich przypadkach oferta może zostać odrzucona.

Treść „Raportu”, postawione tezy i wnioski są oparte na zrównaniu postepowania o udzielenia zamówienia publicznego do tzw. „domowego” systemu dokonywania zakupów wg., którego dostawy poszczególnych elementów, a nie całego asortymentu zamawia się dowolnie w różnych miejscach, w których można nabyć je najtaniej. Autorzy „raportu” formułując swoje tezy wypaczyli założenia i nie uwzględnili w unormowań i warunków przewidzianych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które reguluje ustawa Pzp. Należy podkreślić, że w przypadku jednostek sektora finansów publicznych[1] NIE MA możliwości prowadzenia zaopatrzenia w taki sposób, w jaki proponują autorzy „Raportu”, gdyż nie zezwalają na to przepisy ustawy Pzp. Idąc dalej tym wywodem i obrazując tok myślenia autorów „raportu” Zamawiający nie może za każdym razem dowolnie wybierać sobie innego sklepu X czy dostawcy Y tylko ze ze względu na to, że towar w danym dniu jest u niego w najniższej cenie. Niezrozumienie zapisów ustawy Pzp, doprowadziło autorów „Raportu” do stwierdzenia, że Zamawiający nie powinien zawierać umowy na dostawę artykułów spożywczych, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny nie są niższymi niż ceny rynkowe ogólnodostępne.

W świetle powyższego – twierdzenie autorów, cyt. z raportu „że podstawowym celem przetargów jest wybór najkorzystniejszej oferty, która oczywiście powinna być korzystniejsza niż rynkowa ogólnie dostępna” (co zdaniem autorów „Raportu” oznacza, że Zamawiający powinien kierować się określeniem „najkorzystniejsza” jako ta spośród ofert ogólnodostępnych na rynku, a nie ograniczać się do tych, które zostały złożone w danym postępowaniu – twierdzenie te w założeniach jest całkowicie chybione i błędne, gdyż należy tu wyjaśnić pojęcie wybór najkorzystniejszej oferty odnosi się do ofert złożonych w danym postepowaniu.

Wyjaśniając, kontekst stwierdzenia cyt. „do stołówki ZSP nr 7 zamawiane są produkty po cenach wyższych od cen rynkowych detalicznych” należy wyjaśnić, że dostarczane artykuły są w takich cenach, jakie zostały złożone w ofercie wybranej jako najkorzystniejszej w trakcie toczącego się postępowania przetargowego.

Należy tu wyjaśnić ponownie, że najkorzystniejszą ofertę wybiera się spośród wszystkich ZŁOŻONYCH ofert w danym postępowaniu, co powoduje że oferta złożona w postępowaniu oczywiście może, ale wcale nie musi być najkorzystniejszą, jaką można znaleźć na rynku.

Podsumowując, ZSP nr 7 we Wrocławiu, jako jednostka sektora finansów publicznych udziela zamówień publicznych w drodze przetargu publicznego, ściśle regulowanego przez obowiązujące przepisy prawa, a nie własne wytyczne, które może swobodnie i dowolnie kształtować.

Komentarza wymagają również twierdzenia zamieszczone zupełnie bezrefleksyjnie przez autorów w „raporcie”, mianowicie:

 • Cyt. „rażąco zawyżone ceny w zamówieniach, nawet kilkukrotnie przekraczające detaliczne ceny rynkowe” – przy czym należy podkreślić, że autorzy „raportu” odnoszą się do jednostkowych cen danego produktu w całej grupie asortymentowej, wymieniając np. mrożonkę kompot i wybiórczo porównując do ceny rynkowej, taki sposób formułowania i przedstawiania faktów może wprowadzać w błąd i oddawać zafałszowany obraz. Wyjaśnienia wymaga również fakt, że ceny skalkulowane przez Wykonawców zawierają koszty transportu oraz wniesienie w miejsce wskazane przez zamawiającego. Zamawiający nie decyduje i nie może narzucać cen Wykonawcy, wskazując, że dany produkt można na rynku kupić taniej, o tym jakie ceny będą miały zastosowanie w trakcie realizacji zamówienia traktuje złożona przez Wykonawcę oferta.

Nawiązując w świetle powyższego do pojęcia ceny najkorzystniejszej, to zgodnie z art. 2 pkt. 5 należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących sie do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższa cena, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących sie do przedmiotu zamówienia publicznego

Tym samym podawanie przykładów, według których w markecie „Piotr i Paweł” można dany towar nabyć taniej, w zaistniałych okolicznościach nie znajduje uzasadnienia.  Otóż market ten lub każdy inny, aby być branym pod uwagę, MUSI najpierw złożyć ofertę w ogłoszonym postępowaniu. Podsumowując i obrazując niejako, to niefortunne porównanie z „raportu” można przypuszczać, że zawsze znajdzie się producent, który będzie produkować np. sery w cenie po 2 zł/kilogram i będzie w związku z tym najatrakcyjniejszym dostawcą na rynku. Cóż z wiedzy o tym fakcie, że taki producent istnieje na rynku skoro Zamawiający nie może wziąć go pod uwagę, o ile nie złoży on oferty w ogłoszonym postępowaniu.

Ustosunkowując się do pozostałych karkołomnych propozycji i autorów „raportu” z punktu widzenia ustawy Pzp stwierdzić należy:

 1. nie istnieje coś takiego jak cyt. „cena maksymalna, powyżej której oferta nie zostałaby przyjęta”. Nie jest to przetarg prywatny gdzie zamawiający decyduje, jakie oferty przyjmuje, a jakie odrzuca. Kwestię odrzucenia oferty reguluje art. 89 ustawy Pzp i tylko w przypadkach tam określonych ofertę złożoną w postępowaniu można odrzucić.
 2. dla postronnego czytelnika, ze stwierdzenia cyt. „ogłaszano, najkrótsze przewidziane prawem, terminy na składanie ofert” nic nie wynika, nie ma to przełożenia na całość postępowania. Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych jest stosunkowo nieskomplikowaną procedurą, w której całość dokumentacji jaką musi złożyć Wykonawca znajduje się w SIWZ. Wykonawca nie jest zobligowany do załączania dokumentów, które wymagają czasu na ich dostarczenie (w postępowaniu można żądać wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania – art. 25 ustawy Pzp), co powoduje, że jego jedynym obowiązkiem jest skalkulowanie ceny i złożenie oferty. Stawia to pod znakiem zapytania konieczność wyznaczania dłuższego terminu na składanie ofert od tego, który został zastosowany.
 3. rażącą nieprawdą jest stwierdzenie że cyt. „brak było wystarczającej informacji o ogłaszanym przetargu”. Zgodnie z ustawą Pzp:

Art. 40.  ust. 1

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

 

ust. 2

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Wszystkie wymogi wskazane powyżej zostały przez Zamawiającego spełnione, co czyni postawiony zarzut chybionym i nieprawdziwym.

 1. zupełnym nieporozumieniem i wykazaniem się braku znajomości zapisów ustawy Pzp było sformułowanie zarzutu zgodnie, z którym cyt. „zastosowano procedurę pozwalającą rozstrzygnięcie przetargu w przypadku otrzymania tylko jednej oferty”. Pomijając oczywistą sprzeczność tego twierdzenia, gdyż to przetarg jest procedurą samą w sobie i rządzi się zasadami określonymi przez właściwe przepisy prawa, wyjaśniając należy tu zacytować ustawę Pzp,:

Art. 10.  ust. 1

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

Zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie tylko w przypadkach określonych w ustawie i zastosowanie tych trybów ma charakter wyjątku od zasady prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego. W zamówieniach na dostawę art. żywnościowych, próżno doszukiwać się sytuacji, w których ze względu na ich wyjątkowość można zastosować procedurę inną niż ta, która miała miejsce.

 1.  nie mające podstaw i świadczące o braku wiedzy autorów na temat udzielania zamówień publicznych zdanie cyt. „oszacowanie przetargu przez ZSP na kwotę znacząco wyższą od cen rynkowych (co świadczy o skrajnej niekompetencji osoby przygotowującej istotne warunki zamówienia, ZSP przyjęła już na starcie ceny zawyżone w stosunku do cen rynkowych”

Dokładnie takie, jakie przeprowadzono w ZSP nr 7, a nie inne oszacowanie wartości zamówienia wynika z przepisów ustawy Pzp:

 

 

Art. 32. ust. 1.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Art. 34. ust. 1.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

 1. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
 2. których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

ust. 3.

Jeżeli zamówienia udziela sie na czas:

(…)

 1. oznaczony:
 1. nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,

Należy zauważyć, że znaczenie wartości szacunkowej zamówienia zostało w przedstawionym „raporcie” rażąco przewartościowane, ponadto wartość szacunkowa został użyta w „raporcie” w kontekście zupełnie innym, niż jest ona przewidziana w rozumieniu ustawy Pzp . Szacunek jest w postępowaniu niezbędny w celu określenia, czy zamówienie publiczne może być realizowane z pominięciem przepisów ustawy (art. 4 pkt 8), czy też musi być wobec niego zastosowany jeden z trybów udzielania zamówień publicznych (procedura uproszczona czy unijna). Należy również tutaj wyjaśnić, że wartość szacunkowa zamówienia a wartość środków, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zmówienia oraz wartość, za jaką finalnie wykonywane jest zamówienie publiczne  - nie są to pojęcia tożsame i należy je rozgraniczać, a już na pewno nie można przywoływać i stosować zamiennie wartości szacunkowej zamówienia w stosunku do pozostałych dwóch wyżej wymienionych.

 

 1. odnosząc się do fragmentu cyt. „ujęcie w liście zamawianych produktów soku Sorbowit, który od wielu lat nie występuje na rynku – jaki był cel wpisania produktu, który nie istnieje, Czy inni wykonawcy się nie zgłosili, ponieważ nie byli w stanie dostarczyć tego produktu” należy wyjaśnić:
 • jak wynika z zapisów załącznika nr 1 do SIWZ „w celu określenia standardu produktu – w niektórych pozycjach tabel, użyto nazw towarowych i znaków producenta – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. o jakości, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej, nie gorszych niż niżej wymienione”.
 • mając powyższe na uwadze żaden z Wykonawców nie był zobowiązany dostarczyć zamawiającemu soku marki Sorbowit, a jedynie jego odpowiednik. Tym samym zarzut  odstraszenia innych Wykonawców od udziału w  postępowaniu należy uznać za  całkowicie chybiony.
 1. konstatując wniosek autorów cyt. „akceptacja niekorzystnych cenowo warunków” należy podkreślić, że Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze ze wszystkich złożonych w ramach poszczególnych przetargów i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, udzielił zamówienia publicznego wykonawcom, którzy je złożyli.
 1. kolejno podnosząc kwestię w zawartych w „raporcie” potrzeb cyt. „konieczności renegocjacji cen” w przypadku podpisanych umów, „przeszkolenia pracowników ZSP w zakresie cen rynkowych w Polsce” (cokolwiek miałoby to nie znaczyć), „osobnych rekomendacji pod każdym przetargiem” oraz chęci „do społecznej pracy przy szacowaniu wartości zamówienia na kolejne przetargi oraz pomoc przy przeprowadzeniu procedury przetargowej” stwierdzić należy, że zastosowanie ww. propozycji w praktyce (mając na uwadze już sformułowane i postawione przez autorów ‘raportu” wnioski) finalnie może się zakończyć naruszeniem następujących zasad udzielania zamówień publicznych:
 1. zasady równego traktowania wykonawców,
 2. zasady zapewniania uczciwej konkurencji,
 3. zasady bezstronności i obiektywizmu,
 4. zasady legalizmu,
 5. zasady pierwszeństwa trybów przetargowych.

Podkreślenia godzien jest również fakt, że za ewentualne uchybienia i naruszenia ustawy Pzp (a do których z całą pewnością dojdzie przy wprowadzeniu w życie sugestii zawartych w „raporcie”), odpowiadać będzie (administracyjnie, cywilnie i karnie) kierownik Zamawiającego, czyli Dyrektor ZSP nr 7 we Wrocławiu oraz inne osoby zaangażowane w proces udzielania zamówienia, a nie autorzy „raportu”. Dlatego też każda osoba, próbująca narzucić określone rozwiązania i działania (vide wnioski z „raportu”), powinna zostać bezpośrednio zaangażowana w cały proces związany z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury przetargowej – poprzez oficjalne powołanie, a następnie udział w wykonywaniu prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych z odnotowaniem udziału takiej osoby w obowiązkowej dokumentacji z postępowania. Pozwoli to później na ustalenie właściwego zakresu odpowiedzialności i obarczenie ewentualnie zarzutami winnych naruszeń w trakcie ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez uprawnione do tego organy.

Podsumowując, o ile gotowość do współpracy autorów „raportu” ma polegać na żądaniach ujętych w „raporcie”, których wykonanie pozostawia się innym osobom, a które w większości stoją w niezgodzie z przepisami ustawy Pzp - czyjekolwiek wnioski i sugestie nie powinny być brane pod uwagę. Z punktu widzenia placówki jako Zamawiającego istotnym jest, aby wszelkie działania były dokonywane w zgodzie z powszechnie obowiązującą literą prawa, gdyż za ewentualne uchybienia będzie ponosić odpowiedzialność Zamawiający, a nie autorzy ‘raportu”.

 

[1] Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych, (zwaną dalej Pzp), ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) jednostki budżetowe wchodzą w skład sektora finansów publicznych. Tym samym, publiczna szkoła podstawowa jest zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp i co do zasady stosuje ustawę do udzielania odpłatnych zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

 

 

 Tomasz Bukała

 

Ogłoszenie przetargu styczeń/ luty 2014  ogl(2).pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg styczeń/luty 2014  SIWZ-zsp7-2014(1).pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć